چاپ کردن این صفحه

در ابن بخش سعی خواهیم کرد اعضا را در جریان اهم صورتجلسات هیات مدیره از بدو آغاز به کار هیات مدیره جدید تا کنون قرار دهیم چرا نهایتا هر چه صورتجلسات و تصمیمات درست و بجا باشد اگر با همدلی و یاری اعضا همراه نباشد نتایجش چندان موثر نخواهد بود.