wrapper

آخرین اخبار

 • ۲۰ واحدی دوم سیروس

  تعداد واحد :۲۰ واحد

  زمان انعقاد قرارداد: طی قرارداد تحویل در سال۱۳۹۲

  پیشرفت کار:۹۵ درصد

  نوع تسهیلات: ۵۰ میلیونی از بانک تجارت

  قیمت ناخالص: متر مربع ۱۴۰۰۰۰۰ تومان

  زمان تحویل: طی دو ماه آینده

  براورد هزینه: حدود ۲ میلیارد تومان

 • ۶۷۰ واحدی فاز ۱ پرند

  تعداد واحد : ۶۷۰ واحد

  زمان انعقاد قرارداد اولیه: شهریور ۱۳۸۷

  زمان انعقاد قرارداد متمم: آبان ۱۳۹۱

  پیشرفت کار : بالای ۹۵ درصد

  نوع تسهیلات: ۲۵ میلیونی با سود باز پرداخت ۴ درصد و مشارکت ۱۲ درصد بانک مسکن در طول دوره ساخت

  قیمت ناخالص: متر مربع ۴۲۰۰۰۰ تومان متوسط بابت طبقه میانی برج

  زمان تحویل: پس از نصب انشعابات توسط وزارت نیرو

  براورد هزینه : ( هزینه ۱۶۰۰ واحدی جمعا ۱۲۵ میلیارد تومان می باشد)

 • ۴۰۸ واحدی فاز ۲ پرند

  تعداد واحد: ۴۰۸ واحد

  زمان انعقاد قرارداد اولیه: دی ماه ۱۳۸۷

  زمان انعقاد قرارداد متمم: شهریور ۱۳۹۲

  پیشرفت کار: ۷۰ درصد

  نوع تسهیلات: ۲۵ میلیونی با سود باز پرداخت ۴ درصد و مشارکت ۱۲ درصد بانک مسکن در طول دوره ساخت( امکان تبدیل وام به ۳۰ میلیونی وجود دارد)

  قیمت ناخالص: متر مربع ۶۲۰۰۰۰ تومان متوسط بابت طبقه میانی برج

  زمان تحویل: بهار ۱۳۹۵ برای اعضای خوش حساب

  براورد هزینه: (هزینه ۱۶۰۰ واحدی جمعا ۱۲۵ میلیارد تومان می باشد)

 • ۵۲۲ واحدی فاز ۳

  تعداد واحد ۵۲۲

  زمان انعقاد قرارداد اولیه: شهریور ۱۳۸۸

  زمان انعقاد قرارداد متمم: مهر ۱۳۹۳

  پیشرفت کار: در ۳ برج ۵۰ تا ۶۰ درصد و ۴ برج باقی مانده ۲۰ تا ۴۰ درصد.

  نوع تسهیلات: ۲۵ میلیونی مهر که امکان تبدیل آن به وام ۳۰ میلیونی وجود دارد.

  قیمت ناخالص: متر مربع ۶۷۰ هزارتومان متوسط بابت طبقه میانی برج.

  زمان تحویل: تابستان ۱۳۹۵ برای اعضای خوش حساب

  براورد هزینه: ( هزینه ۱۶۰۰ واحدی جمعا ۱۲۵ میلیارد تومان می باشد.)

نظر دادن

ویدئو ها

نظرسنجی